Marta Vidal i Roig reflexiona sobre la mort

Metgessa Internista. UFISS mixta geriàtrica i Pal.liativa en Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

A P R OX IMAC I Ó  A  L A  D IME N S I Ó  E S P I R I T UA L
    E N  L A  P R À C T I C A  C L Í N I C A

Cliqueu per llegir

Cliqueu per escoltar