Entrevista amb Enric Olivé

MOSSÈN ENRIC OLIVÉ I TURU,

MÉS DE QUARANTA ANYS A XILE

 

Treballar quaranta-un anys a missions és tota una vida l’Enric Olivé ha viscut moltes experiències al nord de Xile. Experiència pastoral ben aprop dels miners de Chuquicamata, ha edificat capelles en els barris pobres (“poblaciones” en diuen allà) de Calama, ciutat de I50.000 habitants, la més important entre Antofagasta, el Pacífic i Bolívia. Terra de miners i d’indis. Experiències traumàtiques l’any 1975: comviure amb la desesperació dels familiars dels assassinats durant el cop d’estat de Pinochet el 1973. Experiències carismàtiques com a assessor de la institució Renovació Carismàtica, fonamentada en l’especial devoció a l’Esperit Sant, L’espiritualitat i la pregària per a la curació dels malalts.

 

Als dotze anys ingresses al Seminari de la Conreria. Quina ruta seguires per arribar a aquesta determinació?

 

La influència de la meva mare i del rector del poble, mossèn Llorenç Carrau (vaig fer d’escolà des dels cinc anys) fou decisiva, juntament amb l’impacte enorme que em provocà conèixer l’assassinat d’alguns ca­pellans coneguts per la nostra família, que vivia a Castellbisbal (entre el Baix Llobre­gat i el Vallès Occidental). El meu pare feia bótes de vi, a casa teníem tots els estris d’aquesta professió. Es deia Josep i la meva mare, Maria, però a mi em posa­ren Enric.. Vaig néixer el 18 de desembre de 1936, quan la guerra civil ja havia es­clatat. Érem tres germans. El pare morí durant aquesta guerra.

 

– Quines vivències et marcaran la vida d’adolescéncia a la Conreria?

 1

 

 

Durant els cinc anys d’aquest seminari que en deien “menor” mossèn Josep Campo i mossèn Felip Casañas m’ajudaren molt. D’aquest darrer en recordo el seu sentit i­rònic i jocós; si veia algun alumne que ja es veia que no servia per ser capellà, li deia: “No t’agradaria ser fuster?…

 

Entràrem trenta i després de cinc anys passàrem al seminari de Barcelona quinze; d’aquests ens ordenaren capellans a uns deu o onze. El canonge Martí Bonet, en Salvador Torres i en Jordi Jorba són alguns dels meus condeixebles.

 

Cap a I’any 1953 vas al Seminari (“Con­ciliar” en deien) de Barcelona. Com vas viure la teva joventut i com a futur capellà?

 

La vida de comunitat amb els companys, l’ambient religiós, els estudis de filosofia i teologia m’ajudaren a viure profundament la meva preparacíó per ser ordenat el 17 de setembre de 1961. Durant la meva estada al Convictori a les Corts, vaig tenir la pri­mera experiència pastoral com a capellà a la parròquia del Remei del mateix barri.

 

 

DE SANT PERE DE RIBES AL AMERICO VESPUCI

 

Quines foren les teves experiències, posteriors?

Em varen enviar a la parròquía de Sant Pere de Ribes. Aqui hi vaig estar vuit me­sos i em vaig dedicar als grups de matri­monis i molts de contactes amb famílies. Després de tants anys, encara mantinc l’a­mistat d’unes sis d’aquestes famílies.

Després anàrem amb els meus companys Joan Gras, Ernest Martínez i Jordi Jorba a un curset de preparació de dues setmanes a Madrid per anar a les missions de l’Amèrica Llatina. Des de Barcelona ens embarcàrem a l’Americo Vespuci per anar a Antofagasta, el segon port de Xile, després del d’Aríca, un cop passat el canal de Panamà. Arribàrem a la ciutat d’Antofagasta, situada en el bell mig del desert d’Atacama després de vint-i-sis dies de navegació.

El bisbe d’Antofagasta, Francisco de Borja Valenzuela Ríos, va rebre la quarta promoció de capellans barcelonins. La primera promoció

2

 

juntament amb dos laics – data de 1958; la segona, el 1959; la tercera, el 1962. Aquesta quarta promoció era del 1963 i els acompanyaven tres mes­tres, entre les quals hi havia la germana de l’Enric, la Maria Rosa. La darrera fou l’any 1969. A Mn. Gras el “destinaren” (lèxic eclesiàstic) com a vicari a Tocopilla; a Mn. Jordi Jorba com a vicari a Calama i professor a l’Institut del Obispo Silva Lezaeta; a Mn. Martínez Guarné com a vicari de la parròquia de Lourdes a Antofagasta, i a Mn. Olivé, després de passar un mes a aquesta parròquia, com a vicari de Calama, que tenia en aquell temps uns 40.000 ha­bitants.

 

Com va ser la teva arribada a Calama?

El bisbe Valenzuela ens va rebre molt bé. Les meves activitats pastorals se centraren en l’ajuda en tots els sentits als pobres de les barriades més abandonades de Calama. Em colpí la ignorància religiosa: “Padre, bautíceme la güagüa para que pueda dormir” em deien. A Xile hom s’hi troba bé. La gent és acollidora i afectuosa.

 

L’any 1965 feren Calama i la seva comarca, formada per petits pobles indíge­nes, Prelatura -sufragània del bisbe d’Antofagasta-, dirigida pel bisbe Juan Luis Ysern, amb qui vàrem treballar bé; però un capellà, Juan Caminada, nascut a Aleman­ya, va organitzar un petit grup de capellans obrers; fins aquí tot va anar bé, però després volia imposar la seva teoria diguem-ne pastoral, segons Ia qual els capellans havien de ser líders en política i en l’aplicació sociològica. Malgrat que afirmava que no volia intervenir en la pas­toral de la resta de capellans, ho volia do­minar tot. L’any 1972 vàrem patir alguns conflictes i proposàrem al Prelat Ysern que l’orientació pastoral no la portés Juan Ca­minada, o la resta de capellans barcelo­nins el deixaríem. Mons. Ysern va fer cos­tat a Caminada, i en Jorba, en Pere Adell (arribà a Calama més tard que en Jorba i jo, el 1969) i jo mateix decidírem tornar a Barcelona, exactament tres setmanes abans del cop d’estat contra Allende.

 

DOS ANYS A SANT FELIU DE LLOBREGAT

 

Et va ser dificil reincorporar-te a la diò­cesi de Barcelona, absent des de 1963, és a dir, després de treballar deu anys a Xile?

 

No. El bisbe Marcelo em va enviar a la parròquia de Sant Feliu de Llobregat, on vaig estar quasi dos anys. La meva expe­riència a Xile em va ajudar a connectar mi­llor amb els emigrants de parla castellana i vaig seguir la pastoral del conjunt de Ia co­marca amb els meus companys capellans.

 

Un dia, parlant amb el bisbe auxiliar i responsable de les missions Josep Cap­many, sobre Xile, em va preguntar: “t’agradaria tornar a aquest país?” Jo li vaig respondre que sí, però que estava totalment disposat a quedar-me a Barcelona o a anar a Xile, segons el que ell decidís. No, em va respondre. Ets tu qui ho ha de decidir. I vaig decidir tornar a Xile. L’any 1974 vaig trobar a Barcelona eI bisbe mercedari xilè Carlos Oviedo, que em demanà que anés a treballar amb ell a Calama. Així ho vaig fer. L’any 1975 vaig tornar a Calama amb Mons. Carlos Oviedo, un home molt cor­dial; juntament amb els tres capellans xi­lens vàrem treballar contents amb ell.

 

CALAMA: LA LLAR D’AVIS “MI HOGAR”.

 

Vaig passar deu anys – des del 1975 fins al 1984 – a Calama, ajudant a la parròquia-catedral i sobretot em vaig dedicar als barris més pobres de la ciutat, especialment a la “Población 21 de Mayo”. En tres barris vaig cons­truir tres capelles, i vaig treballar en el camp de la pastoral i d’obres socials. L’any 1982 vàrem fer una Llar d’A­vis, coneguda com “Mi Hogar”, ja que molts vells no tenien família ni ningú que els cuidés. La gent m’ ho demana­va amb insistència. Gràcies a algunes aportacions de gent de Barcelona, d’algunes institucions xilenes i d’al­tres països, poguérem fer unes ins­tal.lacions amb tots els serveis per a aquesta mena de llar per a una trentena d’avis. L’Ajunta­ment de Castellbisbal m’ha ajudat anual­ment amb una aportació de 600 euros per al manteniment. Ara ens falta un suple­ment d’obres que puja uns 28.338 euros.

 

 

3

La Maria Rosa, germana de Mn. OIivé, amb un grup d’ancians de “Mi Hogar” de Calama

 

 

 

– En arribar a Xile I’any 1975, com vas viure I’impacte del cop d’estat de Pinochet?

 

– Molta gent havia perdut familiars assassinats… Xile és un país de molts contrasts: La seva gran riquesa és el coure, però la renta per càpita està mal repartida. En els barris pobres de les ciutats, es viu en la misèria: Els indigenes del nord, prop de Bolivia, estan abandonats en tots els aspectes i els indis mapuches del sud són ignorats per totes les administracions públiques. Xile viu entre l’opulència dels rics i la misèria dels pobres. Voleu més contrast?

 

En efecte. Jo coneixia xilens que varen patir presó, persecució i fins van morir en mans dels militars i paramilitars seguidors de Pinochet. Les vídues i orfes passaren moments terribles, perquè les institucions estatals es negaven a auxiliar-los. Nosal­tres els vam ajudar en el que vàrem poder, però fins avui, després de tants anys, molta gent ha quedat marcada per aquest cop mi­litar i pels anys posteriors de dictadura, en­cara que amb jutges com Juan Guzmàn s’ha demostrat qui era en Augusto Pino­chet i la seva família, que es varen enri­quir amb el sofriment dels pobres xilens, a més dels actes criminals del dictador.

 

 

           CHUQUICAMATA

 

4

Les mines de Chuquicamata són de les més grans de món i les més altes de totes, ja que estan a 2.750 metres d’altura. Ja han marxat d’aquest poble uns 7.000 habitants. Amb el temps hi quedaran poques cases i se’n conservarà l’escola, l’església d’ El Salvado, el cementiri, el club social i l’auditori sindical. Serà com un de tants pobles, fantasmes abandonats de la “pampa”, el desert on durant molts anys Ies mines de salitre donaren feina i riquesa a gene­racions de xilens.

 

– L’any 1984 fores nomenat rector de Chuquicamata. Com és aquesta població?

 

Chuquicamata és un centre miner proper a Calama, que actualment té uns 5.000 habitants i que s’ha anat despoblant a cau­sa de l’ampliació de les mines de coure.

 

Els cinc consultors de la Prelatura el van elegir Administrador Diocesà, quan el bis­be va estar malalt durant vuit mesos. I desprès el Bisbe l’anomenà Vicari General.

 

JOAN BARCON

 

 

 

Amb esperit

Missioner

 

Segons afirma Mn. Enric Olivé,

prevere nascut a Castellbisbal

(diòcesi de Sant Feliu)que va ser

Ordenat el 1961 a Barcelona, als anys

Cinquanta al Seminari  de Barcelona

On hi havia un gran esperit missioner,

una consciència  que el sacerdot

diocesà ha d’estar obert a tot el món.

Aquest esperit el va portar a marxar a

la missió quan va passar pel Seminari

el bisbe d ‘Antofagasta (Xile) demanant

més col.laboració. El seu destí va ser

Calama en aquell  temps una de les

Parròquies d ‘Antofagasta, lloc on

realitzà la seva tasca pastoral des de

fa 46 anys. En fa 9 que hi té I’ajut de la

seva germana Maria Rosa, amb qui

tiren endavant projectes socials i

pastorals a la zona. Mn. Olivé va

promoure I’agermanament de I’Església

de Barcelona  amb la de Calama.

 

– Com resumiria aquests 46 anys i com

es viu la religiositat en aquell país?

 

– Calama és una ciutat -oasi en el

desert d’Atacama- al nord de Xile,

a 125 quilòmetres d ‘Antofagasta.

Ha experimentat  un gran  creixement,

fruit de la mineria del coure. També

com a Església s ‘han multiplicat  les

necessitats. A mesura  que es creaven

nous barris es procurava que la

presència de l’Església fos propera i

servicial. En un ambient de religiositat,

la tasca cal que sigui d’evangelització:

de formació humana i de coherència

entre fe i vida.

 

– En què se centra la seva tasca pastoral?

 

– Principalment , és la d’un rector de

Parròquia i d’altres serveis a nivell

d’Església diocesana. La  gran orientació

des de l’Assemblea episcopal

d’Aparecida, per tota Amèrica Llatina,

és aprendre a ser “deixebles-missioners

de Crist, perquè els pobles, en Ell,

tinguin vida”. La gran dificultat sempre

serà la de passar d’una religiositat

individual i interessada a una

fe-experiència agraïda de

Crist Salvador i a un compromís

de Server  transformador del món.

 

– Quines necessitats cobreixen amb la

seva germana?

 

– En e[ camp social tenim la preocupació

Pel bon funcionament d’una llard ‘avis,

la majoria indigents, de Calama i

d’altres llocs propers. Es va crear I ‘any

1982 i té uns 27 avis i àvies interns.

 

La Maria Rosa, que és mestra,

Treballa en la formació dels animadors

de Comunitats Cristianes de Base,

en la formació de catequistes en els

diferents nivells i espacialment de

catequistes per al Catecumenat dels

joves i adults que demanen ser

batejats.

 

OSCAR BARDAJÍ I MARTÍN (Full. Dominical)

 

Tret de Barcelonamissionera